Vilkår og betingelser for deltagelse på kurs eller guiding i regi av Rondaneguiden AS.

 

 

Deltakelse på arrangement gjennom Rondaneguiden innebærer en viss risiko for uhell og skader. Rondaneguiden søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av internt kvalifiserte guider og ved at våre guider forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser og beredskapsplan.

På våre kurs og turer har guiden det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppen. Guiden er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Alle våre guider har helsefaglig bakgrunn og erfaring med akuttmedisin og redning i fjellet. Alle våre arrangement skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr etc), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding. Vi tar forbehold om å nekte deltagere oppstart av kurs eller tur om vedkommende ikke er skikket etter individuell vurdering.

 

For at guiden skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

 

 • Rette seg etter guidens anvisninger under hele arrangementet
 • Innrette seg som en del av gruppa
 • Gå etter guiden om ikke annet er avtalt
 • Stoppe/vente ved avtalte plasser
 • Andre viktige momenter ved våre tjenester
 • Alle plikter å opptre hensynsfullt, med tilbørlig varsomhet og oppfylle de pliktene som følger med friluftsloven, allemannsretten og forvaltningsplanen for Rondane og Dovre nasjonalparker.

Det er viktig at den enkelte deltager informerer guiden om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.

Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av Rondaneguiden.

 

Vilkår for påmelding

 

1. Påmelding/Avtalens inngåelse

Avtalen mellom Rondaneguiden og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling for kurs eller tur gjennom betalingsløsningen VIPPS.

Ved betaling må kunden ha bekreftet å ha lest dette dokumentet.

 

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet

Inkludert i prisen for arrangementet er:

Guide (guiden/guide/instruktør/kursleder)

Øvrige tjenester som vil gi pristillegg: Utstyrsleie som telt, lavvo, sykkel, overnatting og mat.

 

3. Betalingsvilkår

Guiding og kurs skal normalt betales minst to dager før turen starter.

 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Rondaneguiden tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse,- reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement. Hver deltager må selv sørge for denne type beskyttelse som er dekket det arrangementet de melder seg på. All deltagelse på Rondaneguidens arrangement skjer på eget ansvar. 

4.2. Helseopplysninger

Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet. Eksempler: Alvorlig lungesykdom, hjertesykdom, diabetes, epilepsi eller andre helsemessige årsaker som sannsynlig kan gi symptomer under fysiske og mentale påkjenninger.

4.3. Risiko ved topptur på ski

Deltagelse på kurs og guiding på knyttet til topper innebærer en viss risiko for uhell og skader. Deltager(e) plikter å innrette seg etter guidens pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Rondaneguiden påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra guides side.

4.4. Rondaneguidens kompetanse

Rondaneguiden søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte guidene som er godkjent gjennom internt kvalifiseringsprogram og krav eller det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV. Rondaneguidens guider forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser og beredskapsplan.

4.5. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av Rondaneguiden.

 

5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet

5.1. Avbestilling mot vederlag

Private bestilte kurs/turer: Etter bestilling har deltagere/gruppen rett til å avbestille arrangementet i sin helhet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 250,- per person frem til 30 dager før arrangementet starter. Etter 30 dager refunderes 50% av beløpet. Ved avbestilling mindre en 4 dager før tur/kurs faktureres hele beløpet. 

Kurs og turer arrangert for allmennheten: Ved påmelding på åpne turer eller kurs refunderes totalbeløpet inntil 30 dager før turen/kurset skal gjennomføres. Etter 30 dager refunderes 50% av beløpet. Ved avbestilling mindre en 4 dager før tur/kurs faktureres hele beløpet. 

5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse

Samme betingelser som under pkt 5.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Rondaneguiden anbefaler at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

5.3. Endring av bestillingen (gjelder ikke åpne turer/kurs)

Deltageren(e) kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr endring, dersom Rondaneguiden har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Overstiger Rondaneguiden sine kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.1. vil da gjelde.

 

6. Rondaneguidens rett til å endre eller kansellere et arrangement

6.1. For få påmeldte

Rondaneguiden kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Rondaneguiden har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt:

ved åpne turer, 2 dager før arrangementets start.

ved førstehjelpskurskurs, 2 dager før arrangementets start.

ved kurs i fjell og friluftsliv, 2 dager før arrangementets start

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Rondaneguiden plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

6.2. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på oppsatt tur kan Rondaneguiden måtte endre arrangementet slik at sikkerheten ivaretas. Rondaneguiden plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Rondaneguiden vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Om værforholdene eller andre forhold er på en slik måte at sikkerheten trues, og endringene vil bli vesentlige forbeholder Rondaneguiden seg retten til å kansellere hele arrangementet. Alle deltagere vil da få refundert hele beløpet.

Spesielle turer: Ved påmelding til soloppgang,- solnedgang,- eller fullmånetur tar Rondaneguiden ikke ansvar for at værforhold er som ønsket på slike turer. Ved overskyet vær vil turen likevel gjennomføres.

6.3. Sykdom/skade hos guiden/guide

Ved sykdom eller skade hos guiden/guide vil Rondaneguiden etterstrebe og skaffe en ny guide med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Rondaneguiden ikke kan tilby en alternativ guide har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

 

7. Trykkfeil

Rondaneguiden tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett og i sosiale medier.

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier og få meg deg naturen, friluftslivet, kursene og opplevelsene våre gjester tar del i.

KONTAKT OSS

 • 0047 94094004
 • post@rondaneguiden.no
 • Otta, Norway

TJENESTER

 • Guiding
 • Fjellkurs
 • Totalopplevelser
 • Sykkelutleie
 • Førstehjelp
 • Akuttmedisin